Jump to content


קדרות חברון עבד

Member Since 18/06/2014
Offline Last Active 18/06/2014 - 06:24
-----

Posts I've Made

In Topic: לרס"ן אביחי אדרעי 500 חברים ערבים בפייסבוק

18/06/2014 - 06:22

לא הבנתי איפה הבעיה, אם דובר צה"ל (מפקדו הישיר, אני מאמין) מאשר לו להתראיין, מה זה מעניין אותך אם הוא מתראיין או לא?

פרופיל הפייסבוק שלו זה עניינו הפרטי וכל עוד לא משתף שם דברים מסווגים, זו זכותו המלאה להחזיק חשבון פעיל.

 

 

לול, רק עכשיו ראיתי שזה מ 2010.

כבוד ל מר אביחי אדרעי