מעבר לתוכן


תמונה

נציגי אזור בחירה: פילוסופיה,פו"מ,צבא וביטחון ומ"מ


  • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 Boudyanski

Boudyanski
  • רשומים
  • 3 הודעות:

פורסם 14/12/2004 - 00:10

סטודנטים וסטודניות שלום רב!
שמי וולדימיר בודיאנסקי ואני מתמודד למועצת הסטודנטים מטעם אזור בחירה זה.
ברצוני לעדכן את חברי ללימודים, את ציבור הסטודנטים ואת כולם. להלן, על קצה המזלג: מי אני ומה אני רוצה לעשות במועצה.


פרטים אישיים

שם: וולדימיר
שם משפחה: בודיאנסקי
ת.ז.: 317992741
מצב משפחתי: נשוי
ת.לידה: 23.06.1980
ארץ לידה: אוקראינה
ת.עלייה: 28.08.1996
מען: שדרות בן-גוריון 336\78 (מעונות סטודנטים ג')
טל: 4535235-052
דואר אלקטרוני: bodiansk@bgu.ac.il

השכלה

2002-: B.A. בפוליטיקה וממשל: התמחות ביחסים בינלאומיים.
B.A. בספרויות זרות ובלשנות: מסלול בלשנות.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
2001-2002: מכינה קדם אקדמאית למדעי רוח וחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
1996-1998: תלמיד בתכנית נעל"ה (נוער עולה לפני הורים)
תיכון "משגב", מושבת אמנויות, מצפה רמון, ישראל
תעודת בגרות מלאה
1986-1996: שקולה מס' 58 , לבוב, אוקראינה.
תעודת סיום 10 שנות לימוד

תעסוקה

2003-2004: אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
תפקיד: רכז הסברה וקשרי חוץ
2002-2003: מחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מחקר בנושא "מפלגות פוליטיות, אינטרנט ובחירות בישראל"
תפקיד: עוזר מחקר.


כישורים ופעילויות

קהילת סטודנטים עולים בישראל: מייסד ונשיא.
פרום סטודנטים "אירופה": קו-מייסד וראש מדור מעכב ומחקר.

מועצת הסטודנטים: חבר מועצת הסטודנטים ונציג מחלקה לספרויות זרות ובלשנות (תשס"ד)

תקשורת דיגיטלית: יושב ראש ועדת אינטרנט במועצת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון (תשס"ד)

ארגון כנסים: כנס אגודת הסטודנטים הראשון בנושא "סטודנטים מתנדבים למען החברה", ינואר 2004: יושב ראש וראש הועדה המארגנת.

פרסים

Certificate of Completion
The European Spring Institute on on Future of Europe: Lobbying in Brussels
Prague, Czech Republic, March 13-20, 2004


שירות צבאי

ת.גיוס: 28.02.1999
ת.שיחרור: 16.07.2001
סיבת שחרור: תום שירות חובה
מ.אישי: 5485558
תפקיד: עובד מנהלה
דרגה: סמל


שפות

אוקראינית: שפת אם
עברת: ברמה של שפת אם
רוסית: ברמה של שפת אם
אנגלית: ברמה של שפת אם
איטלקית: חלקית
פולנית: חלקית
לטינית: חלקית

ידע במחשבים

Power Point ,Word, Excell


יסודות תפקידה של מועצת הסטודנטים בפרספקטיבה אישית
1. היחס של מועצת הסטודנטים כלפי פעילותו של ועד המנהל חייב להיות מוגדר על ידי יסודות של
חוקיות מוחלטת חד-משמעית.


2. חברי מועצת הסתודנטים וועדות השונות שלה חייבים לאתר ולהצביע על כוונות, פעילויות ומעשים
בלתי-חוקיים של ועד המנהל וסוכניו.


3. חברי מועצת הסטודנטים חייבים לשמור ולהגן על סמכויות וערכים של אגודת הסטודנטים ללא פחד
מהשלחות.


4. בהגנה על אבני יסוד ערכיים של אגודת הסטודנטים וקידום דרישות חיוניות (אפילו) מינימליות
לשינויים חברי מועצת הסטודנטים חייבים להיות עמידים, בלתי-מתחמקים ונחושים בדעתם.


5. חברי מועצת הסטודנטים חייבים לעמוד על ביצוע רפורמות כאשר:


א) הרפורמה המועצת בהכרח חייבת לספק צרכים של הסטודנטים
ב) לפני ביצוע רפורמה כלשהי חברי מועצת הסטודנטים חייבים לשקול את המציאות ביחס
ליכולת להגיע להצלחה בפועל.


6. כדי להגיע אל יעדים ומטרות חברי מועצת הסטודנטים חייבים להשתמש ב:


א) סמכויות תקציביות של המועצה בצורה שקולה.
ב) סמכות ושיקול דעת בקביעת סדר העדיפויות.


7. חברי מועצת הסטודנטים אינם צריכים להיסתפק רק בביקורת הצעות ועד המנהל, אלא גם חייבים
להישתמש בסמכויותיהם וזכויותיהם לשיפור ההצעה.


8. בעזרת היוזמה שכזו, חברי מועצת הסטודנטים יצרו בסיס יציב הן לשיתוף הפעולה ולייעול בתוך
המערכת, והן להבעת אימון, לשביעות רצון ולתמיכה בקרב הסטודנטים.
יסודות תפקידו של יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל כנגזרת מתפקיד המועצה

1. יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל יהיו נאמנים לחוק, לערכים המקצועיים ולזכות חברי אגודת
הסטודנטים לדעת הן בביצוע עבודה השוטפת והן במתן שירותים מיקצועיים המכווונים אך ורק לטובת
סטודנט הלומד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

2. יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל יפעלו ביושר, בהגינות וללא מורא.

3. לא יפרסמו, לא יפיצו ולא יעמידו לרשות הסטודנטים יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל דבר
שאינו אמת, אינו מדוייק או מטעה.

4. לא יימנעו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל מלפרסם, להפיץ או להעמיד לרשות הסטודנטים
מידע שקיים ענין ציבורי-סטודנטיאלי בפרסומו, לרבות בשל לחצים פוליטיים, כלכליים או אחרים וכן
בשל חרם או איום בחרם מתפקיד, מחברות באגודת הסטודנטים או מהאוניברסיטה.

5. לפני ביצוע פרויקט, עבודה או מתן שירות כלשהו, יבדקו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל כי
לא נוגד חוק שום שלב ביצוע העבודה.

א. דחיפות הביצוע לא תפטור מבדיקת חוקיות העשייה (כגון: פרויקט, עבודה, מתן שירותים) כאמור.
ב. העובדה כי העשייה התבצעה בעבר לא תפטור את הבא להסתמך עליה בביצוע מבדיקת חוקיות
העשייה.

6. לא יעשו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד שימוש לרעה במעמדם, בתפקידם או בכוחם לבצע או
להימנע מלבצע.

7. ניגוד ענינים:

א. לא יעמידו עצמם יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל במצב בו קיים חשש לניגוד ענינים בין
חובותיהם כבעלי תפקידים באגודת הסטודנטים לבין כל אינטרס אחר.
ב. יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל יפרסמו אחת לשלושה גילוי נאות של האינטרסים
העיסקיים, הפוליטיים, הכלכליים והאקדמיים המהותיים שיש להם בתחום תפקידם באגודת
הסטודנטים ומחוצה לו.
ג. היה ליושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל אינטרס מהותי כלשהו- בתחום תפקידם באגודת
הסטודנטים או מחוצה לו- בנושא של ביצוע עבודה או פרויקט מסויים, יודיע בצמוד להצעה לביצוע
גילוי נאות של האינטרס שלו.

8. לא יבקשו ולא יקבלו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל טובת הנאה בקשר לענין הכרוך
בעבודתם המקצועית זולת העמותה בה הם מועסקים.

9. לא יונחו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל במילוי תפקידם על ידי כל גורם חיצוני שאינו גלוי
ובמיוחד לא על ידי גופים שלטוניים, כלכליים ופוליטיים.

10. לא ישתמשו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל לשם השגת מטרות ויעדים, לשם ביצוע עבודות
ופרויקטים ולשם מתן שירותים באמצעים פסולים שיש בהם קלון לתפקידם המקצועי ובכלל זה
אלימות, סחיטה, איום, פיתוי, חדירה שלא כדין לרשות הפרט, הפליה לפי מוצא, מין, גזע ודת וכל
אמצעי אחר העלול, בנסיבות הענין, לפגוע באמון הסטודנטיאלי והציבורי בעבודה האגודאית.


שנה כרכז הסברה וקשרי חוץ של אגודת הסטודנטים בשנת לימודים תשס"ד- מה הספקתי לעשות?

1. ניהול תקין של משרד הסברה וקשרי חוץ.

התקבלתי לתפקיד רכז הסברה וקשרי חוץ בשלהי חודש יוני 2003. בנוסף לבניית תכניות עבודה, במהלך חודש הראשון בעבודה חקרתי תחומי פעילות של המשרד ויחסי עבודה בין משרדים ומדורים אחרים באגודה לבין משרדי. להלן הסקירה ה"שטחית".

(נלקח מדו"ח פעילות משרד הסברה לחודש יולי 2003):

" פעילות משרד הסברה בשנים קודמות

פעילות משרד הסברה בשנים קודמות לא נעשתה בהיקף מלא, ברמת המקצועיות הנדרשת וברמת אחריות בינונית. תמונת מצב שזו מצטיירת מדו"חות ביקורת.

1. לפי הנתונים של סקר שביעות רצון מפעילות האגודה אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 8/1997-11/1997 ניתן לראות כי שביעות רצון מפעילות משרד הסברה, בקרב הסטודנטים, הוא 3.2 בממוצע (סולם מדידה מ-1: מאוד לא מרוצה עד 5: מרוצה מאוד) ולהסיק כי משרד הסברה לא תיפקד בהיקף מלא וברמת מקצועיות נדרשת . כלומר, בתקופה זו משרד הסברה לא הצליח לעבוד באופן יעיל ולספק הן צרכי הסטודנטים הזקוקים למידע והן צרכי האגודה הפועלת למען סטודנטים.
2. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 12/1997-3/1998 ניתן לראות כי קיים עומס עבודה וחוסר כוח אדם. עובדה זו מצביע על ירידה באיכות פעילותו של משרד הסברה. כלומר, המסקנה היא אם אין מספיק זמן וקיים לחץ,וישנם עומס עבודה וחוסר כוח אדם אזי מספר פרויקטים נהפכים להיות "מוזנחים", מרגינליים, או מטופלים עם תשומת לב מעטה ומתן חשיבות ברמה נמוכה. בנוסף לכך, ניתן להסיק כי אם מתקיימים כל התנאים לעיל אך ורק פרויקטים "גדולים" וחשובים זוכים למלאו היחס. לכן פעילותו של משרד הסברה נפגעה.
3. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת מסכם לשנת 1998 ניתן לראות כי "מרבית העבודה במרוד הסברה מתבצעת במהלך שנת הלמודים" וכי "בתקופת הקיץ ישנה ירידה בפעילות וזאת עקב העובדה כי קיץ מוקדש לתכנון שנתי ולא לפעילות הסברתית לציבור הסטודנטים".
איני מסכים עם האמור בדו"ח באופן מלא. להערכתי, תקופת הקיץ אמורה להיות אחת התקופות החשובות בפעילות משרד הסברה ולא אמורה להיות ירידה בהיקף העבודה. תקופה זו היא לא רק תקופת תכנון אלא תקופה בה מפתחים ערוצים חדשים לפעילות עתידית, מחזקים קשרי חוץ, בונים תשתית לפרויקטים חדשים, מגוונים שירותי האגודה ועוד.
עצם העובדה כי הייתה קיימת ירידה בפעילות משרד הסברה מצביע על הזנחת מטרות יסוד של המשרד שהם קומוניקציה, אינפורמציה ומשא-ומתן.
4. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 4/2002-6/2002 ניתן לראות כי העבודה השוטפת לא נוהלה באופן מקצועי. ליתר דיוק, לא הוגשה תכנית הסברה שנתית לוועד האגודה, לא הוגדרו מטרות הסברה והיעדים.
5. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 12/2002-3/2003 ניתן לראות הדגשה חוזרת על פעילות משרד הסברה אשר הייתה בעלת רמה מקצועית נמוכה ויעילות מעטה: "למרות הפעילות הענפה, שפע האירועים ופעילויות שמספקת האגודה לציבור הסטודנטים תדמיתה של אגודה לוקה בחסר".
6. לפי המצב במשרד שאותו קיבלתי בעת כניסתי לתפקיד, אני יכול לומר ברמת הביטחון של 99% כי משרד לא נוהל במקצועיות זמן רב למדי. למסקנה זו הגעתי ממצב ערבוביה במסמכים בפרט, ומאי-סדר במשרד בכלל. הוסיפה למסקנה גם עובדה כי לא קיימים דו"חות חודשיים על פעילות המשרד לשנת 2003 בכלל.
לסיכום, צדקה ועדת ביקורת לפחות בנקודה אחת: משרד הסברה לא תפקד כפי שהוא אמור היה. לדעתי, על מספר דברים יש להשתנות באופן מיידי. ראשית כל, יחס אנשי משרד הסברה כלפי עבודתם. כלומר, בראש ובראשונה יש למלא תפקיד באחריות, מקצועיות ומתן ערך לעבודה הן בפעילות ההסברתית והן בעבודה עם ניירת שוטפת.שנית,שיטה ואופן העבודה. כלומר, יש לפתח דרכים חדשות לגיוון ערוצי הסברה כדי להקל על אנשי המשרד להשיג יעדים ומטרות יסוד של משרד הסברה. שלישית, היחס של הועד כלפי משרד הסברה. כלומר, לחזק שיתוף פעולה פנימי לצורך ביצוע עבודות שיווק, הסברה וקשרי חוץ באופן מקצועי ביותר."

כיום, אני גאה לומר, משרד הסברה מנוהל באחריות, מקצועיות ומתן ערך לעבודה הן בפעילות ההסברתית והן בעבודת תיוק. גוונו ערוצי תקשורת, דבר הכרחי לא רק להסברה,אלא גם לכל התחומים בהם עוסקת אגודת הסטודנטים.
צר לי להגיד, אך יחס כלפי משרד הסברה השתנה מעט. למרות שישנה הרגשה של חשיבות המשרד באוויר, אינני מרגיש שיתוף פעולה מלא.

אני מבטיח כי לא ירגיש אף עובד המועסק באחד מן המדורים או משרדים של העמותה בדידות ונתק מהצוות הנקרא בגאווה- אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב!!!


2. נבנה אתר אינטרנט.

במהלך חודש אוגוסט נכתבה תכנית עבודה עם תאריכי ייעד, תכנית שעות עבודה של גרפיקאי ומתכנת אשר שימשו נקודות בקרה על כל פעילות ועדת אינטרנט. צוות הבונה את האתר התחיל באופן מידי לבצע
עבודה הנדרשת. כלומר, בניית דפים אינפורמטיביים, דפים שיווקיים, תכנות ופיתוח, עבודות גרפיקה ועוד.
במהלך חודש ספטמבר בוצעו עבודות גראפיקה,תכנות והקלדת תכנים התחלתיים בהתאם לתכנית עבודה עם תאריכי ייעד של וועדת האינטרנט. צוות הבונה את האתר המשיך לבצע בניית דפים אינפורמטיביים, דפים שיווקיים, תכנות ופיתוח, עבודות גרפיקה, איסוף מידע ועיבוד תכנים.

3. הוקמו פרויקטים חדשים בתחום מעורבות חברתית (כגון: "נרקיסים", "משאלה", "סטודנטים למען
ניצולי שואה").

4. נבנתה תשתית לשיתוף פעולה עם מחלקות אקדמיות וחלק מגורמים חיצוניים (כגון: עיריית באר שבע,
מחוז דרום של משטרת ישראל, "תגלית", קרו "פולברייט", מרכז רפואי לבריאות הנפש, עמותת "יש",
מנהל הסטודנטים, סוכנות היהודית, ועוד).

5. ב-יום שני ה-19.01.2004-יתקיים כנס אגודת הסטודנטים הראשון.


יעדים ומטרות עיקריות


תחום הרווחה

1. מלגות לסטודנטים מטעם האגודה
בתכנית הסברה לשנת 2003 הצעתי לכונן צלגות מטעם אגודת הסטודנטים, דבר חסר תקדים בהיסטוריה של האגודה. להלן ההצעה כפי שהיא מופיע בתכנית:
" מלגה מטעם האגודה
מטרה: הענקת עזרה כלכלית לסטודנטים הנזקקים מעמד סוציו-כלכלי נמוך הלומדים באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב והינם חברי האגודה.
קהל יעד: סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון והינם חברי אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב.
מלגה תינתן לסטודנטים אשר עומדים בקריטריונים של מעמד סוציו-כלכלי נמוך תמורת התנדבות באגודה (למשל 20 שעות התנדבות).
בסוף התנדבות תינתן תעודת הערכה על תרומת סטודנט/ית לאגודה.
יש לבדוק אפשרות גיוס כספים עד לתחילת שנת לימודים תשס"ד די לאפשר מתן מלגה בשנה זו.
גודל המלגה תלוי בסכום המגויס.
חלוקת אחריות:
א. גיוס כספים:
א.א. תרומות --- רכזת חבר נאמנים (יש לבדוק האם אפשר לקבל תרומות מגורמים הלא קשורים
לחבר הנאמנים של האוניברסיטה)
א.ב. תקציב---- רמ"ד כספים.
ב. פרסום ושיווק--- הסברה
ג. ועדת מלגות המורכבת מיו"ר האגודה, רמ"ד אקדמים, רכז הסברה וחבר וועדת ביקורת אחראית על קביעת קריטריונים, קביעת מסמכים, אישורים וטפסים הנדרשים ועל בחירת הזוכים במלגה
ד. משרד המקבל מתנדב/ת יהי אחראי על המתנדב/ת ועל העברת טפסים עם כמות שעות והסבר פעילות אשר בוצע ע"י מתנדב/ת.
ה. העברת כספים לחשבון הזוכה--- משרד כספים"

ועד אגודה קיבל את ההצעה בברכה והיה אמור למנות פרויקטור מלגות במקום להתחבר ולנסות למצוא
פתרון לסוגיית גיוס הכספים מועצת הסטודנטים מנעה מועד למנות פרויקטור. התוצאה-עד היום אין שום התקדמות בנושא.

2. בניית גן לילדי סטודנטים נשוים בשטח הקמפוס.
3. הורדת שכר לימוד באוניברסיטת בן-גוריון ללא התערבות של התאחדות הסטודנטים בישראל.
4. הורדת מחירים במנזות וקפיטריות שבשטח הקמפוס.
5. כינונו של שירות השכרת אופניים לסטודנט במחיר מינימלי.
6. פסטיבלי מאכל וטעם.
7. ירידי תעסוקה לסטודנטים.
8. הכנת חוברת הנחות לסטודנט בבתי עסק מקומיים וברשתות ארציות ובינלאומיות.
9. חוברת מידע בנושא דיור בבאר-שבע שתכלול איפיון שכונות ורחובות, מחירי ארנונה, הערכה למחירי דירות להשכרה וכל הפרטים הרלוונטיים לנושא.
10. בניית בית דפוס בשטח הקמפוס אשר יעשה צילום ומכירת חוברות במחיר זול יותר מאשר בבתי דפוס
הצמודים לקמפוס.

תחום האקדמי

1. אופטימיזציה של תנאי לימוד במחלקות השונות תוך התערבות שקולה ושיתוף פעולה עם ראשי
המחלקות וועדות הוראה בשינוי תכניות לימוד.
להערכתי, ההתערבות שלנו, בתור אגודת הסטודנטים חייבת להיות שקולה.
בשלב ראשוני, אני התחלתי לעבוד מול מחלקה לספרויות זרות ולשנות. ביום שני, 12.01.2004 אני אמור להפגש עם ראש מחלקה ולבדוק דרכים לשיתוף פעולה והתקדמות בנושא.

2. שיפור רמת ההוראה:
א. תוך יישום סקרי הוראה
ב. תוך מעכב וביקורת על מרצים ומתרגלים אשר ייעשה על ידי מדור אקדמים, ועדת אקדמים של
מועצת הסטודנטים, וועדי
כיתות של מחלקות השונות.

אנחנו צריכים לפעול במשותף יחד עם פרופ' ערן שר כדי להגיע להישגים משמעותיי


3. הטבות אקדמיות לסטודנטים המשרתים במילואים:
יישום מלא, עד הסעיף האחרון, של "אמנת סטודנטים המשרתים במילואים". מצב שבו נמצאים סטודנטים המשרתים במילואים עומד מתחת לאמות מידה של כל ביקורת. ההטבות שהם מקבלים אינן
מספקות את צרכיהם.

4. הגבלת תקופת השאלה של ספרים למרצים ומתרגלים מספריית ארן.
על סמך תלונות מסטודנטים אשר קיבלתי בתקופה אחרונה אני סביר להניח כי מרצים ומתרגלים
מקבלים הטבות מסוימות בהשאלת ספרים מספריית ארן.
כדי להיות בטוח, יש צורך להיווכח בנכונות התלונות, ובמידה וכן הן נכונות לנקוט בהליכים להסרת
פריווילגיות ממרצים ומתרגלים.

5. סוגית דיני משמעת.
דני משמעת הם דבר נפוץ באוניברסיטה שלנו. רבים מהסטודנטים נפגעים מכך שאנו לא מגנים אליהם
כראוי.


תחום התרבות ומעורבות חברתית

1. הכרה בריבוי תרבויות בקרב הסטודנטים הלומדים בקמפוס.
אנחנו לא יכולים להתעלם יותר מהעובדה כי קיים בקמפוס ריבוי תרבויות וחייבים להכיר בה.
כאגודת הסטודנטים, אנחנו חייבים לייצג כלל הסטודנטים בקמפוס ולדאוג לכל פלחי אוכלוסיית היעד של שירותינו.

הכרה בעובדה זו תפתח אופקים חדשים בכל התחומים ותעזור לאחד את כלל הסטודנטים לאגודה אמיתית, חזקה ויציבה.

2. אירועי תרבות משותפים

3. פיתוח מועדון לילה סינגל גרין (ג'וי לשעבר)

4. הטמעה בקידום פרויקטים הקיימים ויוזמה בפיתוח פרויקטים נוספים.

5. הוזלת מחירים לאירועי תרבות (כגון: יום הסטודנט, מפעי פתיחת סמסטרים)
בנוסף להוזלת מחירים, ארגון אירועי תרבות בלתי שיגרתיים לפחות אחת לחודש!!!

6. רדיו אגודת הסטודנטים
כבר שנים רבות אגודת הסטודנטים מנסה להפעיל רדיו האגודה, אך להצלחות רבות לא הגענו.
יש צורך לעשות רוויזיה בגישה אל הנושא ולבדוק דרכים אחרות להצלחה (כגון, עבודה מול גורם
מיקצועי במתן ייעוץ והכוונה).ייעול

1. בניית חוברת נהלים כללית וכוללת.
חוברת נהלים זו תגדיר באופן ברור דרכי הפעילות, מהלכי ביצוע עבודה ויחסי גומלין בין מדורים ומשרדים של ועד המנהל של ועד המנהל לבין מועצת הסטודנטים וועדת ביקורת (בתוך המערכת), והן בין האגודה לגורמים חיצוניים.אני מציע נוהל פותח את החוברת. להלן הנוהל המוצע:
ראה עמוד הבאהצעה לנוהל:

עדכון מס': מספר הנוהל: 1.0 שם הנוהל: עדכון נהלי עבודה
מתוך: דף מס': תאריך עדכון: תאריך נוהל קודם:

מטרת הנוהל:
נוהל זה בא לתעד בכתובים את אופן השינויים בנוהלים, הגורמים האחראים על הגשת הבקשה לשינוי נוהל, בחינת העדכון, אישורו וביצועו בפועל.

כללי:
נהלי עבודה של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון מהווים כלי ליצירת שפה משותפת בין המדורים וגורמים המשתתפים בעבודה השוטפת והינם בסיס לשינויים ועדכונים בהתאם להתפתחויות שחלות במשך הזמן באופי הפעילות באגודה.
כל נוהל מהווה יחידה אצמעית הקשורה לנהלים אחרים ומשפיע עליהם או מושפעת מהם. עדכון הנהלים הינו תהליך בו נדרש לבחון השפעות אפשריות על פעילויות בהתאם לנהלים אחרים, לאשר את השינוי ולאשר את שינוי תהליכי העבודה והדיווח אשר יחולו לאור השינויים.
נוהל זה מתעד את אופן השינוי או תוספת לנוהל הקיים.

גורמים משתתפים:

· מזכירות מועצת הסטודנטים
· לשכת יו"ר אגודת הסטודנטים
· מדור אקדמים
· משרד הסברה וקשרי חוץ
· מדור תרבות
· מדור כספים
· מדור תפעול
· ועדת ביקורת

פרוט הנוהל- שיטה:

1. נהלי אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון המופיעים בחוברת זו, הינם נהלי הפעלה הבסיסיים
של ביצוע עבודה השוטפת וקידום סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון חברי האגודה.

2. נוהל זה מתעד את אופן שינוי נוהלי העבודה הקיימים ומאושרים כיום.

3. הגורמים הרשאים להגיש בקשה לעדכון נוהלי עבודה:

א. יו"ר מועצת הסטודנטים
ב. יו"ר ועד האגודה
ג. רמ"ד אקדמים
ד. אחראי הסברה וקשרי חוץ
ה. רמ"ד כספים
ו. רמ"ד תפעול
ז. יו"ר ועדת ביקורת

עדכון מס': מספר הנוהל: 1.0 שם הנוהל: עדכון נהלי עבודה
מתוך: דף מס': תאריך עדכון: תאריך נוהל קודם:


המעוניין להגיש בקשה לעדכון/ תוספת נוהל, יכול לעשות זאת, באמצעות נציג הגורם עליו הוא משתייך, ובכפוף לנוהל זה.

1. הגורמים המורשים להגשת הבקשה יעבירו את הדרישה ליו"ר אגודת הסטודנטים- רצ"ב טופס מס' 1.1.

2. בחינת השינוי המוצע ואישורו או אי אישורו בהתאם לצרכי המערכת, ייעשה ע"י ועד המנהל של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון. הועד רשאי (אך לא חייב) לשתף בקבלת ההחלטה כל גורם שיראה רלוונטי לנושא ולהודיע על החלטה הסופית תוך חודש ימים מיום קבלת הבקשה.

3. לאחר אישור הבקשה, יעובר המסמך הרלוונטי עם הערות שעלו בועד המנהל לועדת ביקורת לצורך בדיקה ויישום השינוי בנוהל הספציפי- על ידי התאמת פורמט של שינוי לנוהל הרלוונטי וזאת תוך שבועיים ממועד קבלת השינוי המאושר.

4. לאחר התאמה ואישורו הסופי של השינוי המעודכן, יופץ על ידי מזכירות האגודה מסמך הכולל את השינוי (יכול להיות נוהל שלם או קטע תתוכו), כאשר כל מדור וכל משרד יחליפו את הנייר הקיים בנייר החדש- באחריות רמ"דים ומנהלי משרדים.

5. העדכון ימוספר בסדר רץ, כאשר:

א. שינוי מהותי של נוהל—הנוהל יקודם במספר אחד שלם (לדוגמא מ-1 ל-2)

ב. שינוי לא מהותי/ שינוי פסקה/ הוספת סעיף לנוהל—הנוהל יקודם בעשירית (לדוגמא מ-1.2 ל-1.3, כאשר הנוהל הנוכחי הינו 1.0)

6. הנוהל הישן או העמוד המוחלף מתוך נוהל מסוים בחוברת במדורים ובמשרדים יועברו לארכיון לתיק נהלים ישנים.

7. תאריך העדכון יהיה תמיד התאריך האחרון בו הוחלף או שונה הנוהל.

8. אישורי ועד המנהל וועדת ביקורת לשינויים בכל נוהל יתועדו בקלסר ייעודי של שינויי נהלים במזכירות האגודה.
סוף נוהל


נספחים:

טופס 1.1- בקשה לשינוי נוהל
טופס 1.2- בקשה לשינוי נוהל (אישור)

--------------------------2. הסדרת עבודה עם גורמים חיצוניים

כדי שהפרויקטים השונים יבוצעו כראוי יש צורך רב להסדיר את דרכי שיתוף הפעולה בין אגודת הסטודנטים לבין גופים חיצוניים לה. מהלך זה יאפשר לנו לבצע פעילויות ברמת יעילות רבה יותר תוך קביעת סדר עדיפויות ברור ו"סינון" פרויקטים "שוליים" בהתאם לאמות מידה המוצעות בנוהל להלן:

נוהל עבודה עם גורמי חוץ

הצעה לנוהל ביצוע פעולות משותפות עם גורמי חוץ

רקע כללי
פעולות אגודת הסטודנטים מתקיימות עבור סטודנטים של אוניברסיטת בן-זוריון בנגב. על מנת להגיע לקהל זה ולקדם את המטרות והיעדים של אגודת הסטודנטים מתקיימות פעולות בשיתוף גורמי חוץ שונים. כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואזוריות, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מתנ"סים, ארגונים ממלכתיים, מוסדות ציבור וארגונים וולנטריים שונים. הפעולות המשותפות הן פעולות המתקיימות ע"י שיתוף פעולה מלא בין האגודה לארגון השותף. יש פעולות שבהן קיימת חלוקה תקציבית של הוצאות הפעולה בין הארגון והאגודה ויש פעולות שבהן תקציב הפעולה המלא ע"ח הארגון השותף.


תיאור הליך ביצוע פעולות משותפות עם גורמי חוץ
א. בראשית חודש ספטמבר בכל שנה תפורסם בעיתונות המודעה: "הזמנה לשיתוף פעולה". המודעה תפורסם בשני עיתונים לפחות. המודעה מזמינה מוסדות וארגונים שונים להודיע על רצונם לבצע פעולות משותפות עם האגודה. המודעה האמורה ונוהל זה יפורסמו באתר האינטרנט של האגודה ויהיו נגישים לכל מבקש.

ב. ארגונים המעוניינים יפנו למשרד הסברה של האגודה ויקבלו מידע מפורט על האגודה, תחומי פעולתה והנוהל לביצוע פעולות משותפות כמפורט במסמך זה.

ג. לפי הצורך, יתכנסו ועדות מקצועיות לדיון בהצעות לפעולות משותפות. חברי הועדה: רמ"ד תרבות, רמ"ד כספים ורמ"ד הסברה.

ד. אם הפאולה אינה עומדת בקריטריונים, תינתן תשובה שלילית לארגון. אם הפעולה עומדת בקריטריונים והועדה המקצועית מחליטה לבצע את הפעולה באמצאים העומדים לרשותה- תינתן תשובה חיובית לארגון ותחל היערכות לתכנון משותף של הפעולה. אם הועדה המקצועית אינה יכולה להחליט האם לבצע את הפעולות באמצעים העומדים לרשותה הנושא יועבר לדיון בועדה מקצועית מורחבת. חברי הועדה המקצועית המוחבת: יו"ר האגודה, רמ"ד הסברה, רמ"ד כספים, רמ"ד תרבות, רמ"ד אקדמים וחבר ועדת ביקורת.

ה. תינתן עדיפות להצעות שיידונו לפני תחילת שנת לימודים ויכללו בתכנית עבודה שנתית של האגודה.

פרסום מודעה בעיתונות

הזמנה לשיתוף פעולה
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גגוריון בנגב מזמינה מזמינה מוסדות הציבור, רשויות מוניציפליות או ארגונים המעוניינים לבצע פעולות ביתוף עם האגודה בנושאים הנמצאים במוקד העשייה של האגודה בשנת ...200 (תשס...-תשס...) כמפורט להלן:

1) _________
2)__________
3)__________

אגודת הסטודנטים מקיים פעולות מגוונות כגון: הפקת פרסןמים, תערוכות, סרטים, יורים, טכסים, אירועים, כנסים, קורסים, ימי עיון, הרצאות, ערבי דיון ושיח, חוגים...
לקבלת מידע ופרטים נוספים, נא לפנות בכתב, לפקס: 08000000 או לכתובת:
לכבוד רמ"ד הסברה מר/גב' ...
אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בן-גוריון
רח'
ת.ד.
באר-שבע.

הערות:
א. מובהר באזת כי אגודת הסטודנטים אינה מעבירה כספיםמ לגורם השותף או לכל גורם אחר.

ב. למען הסר ספק, מודגש בזה, כי אין בפרסום מודעה זו מטעם אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יותר מאשר הזמנה לשיתוף פעולה. אין בפרסום זה כדי לחייב את אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקיים פעילויות כלשהן בשיתוף עם ארגונים שייענו למודעה זו.

ג. תינתן עדיפות לפניות שיגיעו למשרד הסברה של אגודת הסטודנטים עד 15 באוקטובר שנה זו.


נוהל פנייה לביצוע פעולות משותפות עם אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מוסד המבקש לקיים פעולה בשיתוף אגודת הסטודנטים מוזמן להפנות את הצעתו לאגודה עפ"י הכללים ועקרונות שיפורטו להלן:

הליך הפנייה:
א. המוסד המבקש יפנה את הצעתו למשרד הסברה של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון.
א.א. ועדה מקצועית תדון בהצעות ותשיב לפונים.
א.ב. פעולות משותפות שיבועו הם אלה שיעמדו בקרטריונים ויאושרו ע"י הועדה.

הערה: תינתן עדיפות בביצוע להצעות שהוגשו למשרד ההסברה עד 15 באוקטובר בשנה זו.
יתקיימו דיונים תקופתיים גם בהצעות שיתקבלו במהלך השנה בכפוף לתכנית העבודה
של האגודה ועפ"י האמצעים שיעמדו לרשותם.
כללים ועקרונות

פעולות אגודת הסטודנטים מתקיימות עבור סטודנטים של אוניברסיטת בן-זוריון בנגב. על מנת להגיע לקהל זה ולקדם את המטרות והיעדים של אגודת הסטודנטים מתקיימות פעולות בשיתוף גורמי חוץ שונים. כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואזוריות, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מתנ"סים, ארגונים ממלכתיים, מוסדות ציבור וארגונים וולנטריים שונים.
ניתן לבקש את שיתוף אגודת הסטודנטים ע"י אחת האפשרויות להלן:

א. אגודת הסטודנטים תעמיד את שירותיה המקצועיים לטובת הפעולה המבוקשת של המוסד פונה (מימון הפעולה ע"י המוסד הפונה).

ב. אגות הסטודנטים תבצע את הפעולה בשיתוף הגורם הפונה (כולל השתתפות חלקית של האגודה בהוצות ביצוע פעולה).

תנאים עקרוניים (מצטברים) לקיום הפעילויות:

א. הפעילות תואמת את היעדים והמטרות של האגודה כפי שהוגדרו במסמך זה.
ב. הפעילות אינה נוגדת את תקנון האוניברסיטה לשום פנים ואופן.
ג. אגודת הסטודנטים מבצעת את הפעילות עפ"י חוק.כללים עקרוניים לקיום פעילות משותפת:
א. פעולה תוגדר כמשותפת במקרה שמלבד אגודת הסטונטים משתתף בה גורם חוץ אחד או יותר ובתנאי כי הוגדרה בכתב ע"י שני הגופים כמשותפת. תוך פירוט כל תנאי השיתוף כגון: חלוקת אחריות בין
הופם בביצוע הפעולה המשותפ, חלוקה תקציבית בניהם וכו'.

ב. חלוקת האחריות בין כל הגופים תהיה ברורה ומוסקת בכתב ומראש.

ג. אופן הפנייה לאגודת הסטודנטים יבוצע עפ"י הנהלים המפורטים במסמך זה

ד. בכל סוגי הפעילות המשותפת אגודה אינה מעבירה כספים לגורם השותף בפעולה אלא מבצעת רכישה ישירה של שירותים מספקים או לחליפין תורמת את חלקה בביצוע עבודה מקצועית שוות כסף (עפ"י
הסיכום המוקדם בין הגופים בשלב התכנון).

ה. השותפות עם גורמי חוץ היא אך ורק לצורך ביצוע הפעולה המסוימת שהוסכם עליה בכתב ומראש בין
אגודת הסטודנטים לגוף השותף.

ו. בפעולה המתקיימת במימון מלא של המוסד הפונה- עלויות הפעולה ישולמו על ידו לאגודת הסטודנטים על פי הנחיות של מדור כספים של האגודה ולפי התקנות המקובלות בחוק.

ח. אגודת הסטודנטים תהיה מחויבת להשתתף רק בפעולות שהפניה בעניינם נעשתה עפ"י הנהלים
המפורטים במסמך זה, שאושרו בועדה מקצועית של אגודת הסטודנטים ומופיעים בתכנית העבודה
של האגודה.
אופן הפניה לשיתוף אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון

הגורם היוזם יפנה בכתב למשר הסברה של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בבקשה לקבלת טופסי פניה ויציין בהם כדלקמן:

א. פרטים מזהים מפורטים של הגוף כולל פרטי מנכ"ל כתובות ופרטים רלוונטיים אחרים.
ב. תחום העיסוק העיקרי של הגוף.
ג. נושא הפעולה (כנס, אירוע, מסע הסברה וכו').
ד. מועד הפעולה.
ה. מטרותיה של הפעולה.
ו. התכנית
ח. אמצעים ועזרים לוגיסטיים הנחוצים לקיום הפעולה.
ט. קהל היעד.
י. גורמים השותפים בפעולה וחלוקת האחריות בניהם- אם נקבעה. וכן פירוט גורמים נוספים (אם יש)
אשר שותפותם התבקשה באותה פעולה.
י"א. התקציב ומקורותיו.
י"ב. מהות השיתוף המבוקש: סיוע מקצועי בלבד; סיוע מקצועי והשתתפות במימון חלק מההוצאות.
י"ג. סיבת פנייה לגודת הסטודנטים.
י"ד. גוף המתוקצב או נתמך ע"י המדינה יחויב להצהיר בכתב כי תקצוב המדינה, או התמיכה, אינו כולל
את ביצוע הפעולה של אגודת הסטודנטים.
י"ה. יידונורק פניות העומדות בתנאים העקרוניים המחויבים בכל הפעלות כמופיע לעיל.

קריטריונים של הועדה לבחינת ההצעות לביצוע פעולות משותפות עם אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


אשמח לתגובות: יש לכם דוא"ל וטלפון שזמין 24 שעות ביממה.

שלכם,
וולדימיר בודיאנסקי
נשיא קהילת סטודנטים עולים

#2 אורח - אורח_גיא_*

אורח - אורח_גיא_*
  • אורחים

פורסם 14/12/2004 - 02:02

סטודנטים וסטודניות שלום רב!
שמי וולדימיר בודיאנסקי ואני מתמודד למועצת הסטודנטים מטעם אזור בחירה זה.
ברצוני לעדכן את חברי ללימודים, את ציבור הסטודנטים ואת כולם. להלן, על קצה המזלג: מי אני ומה אני רוצה לעשות במועצה.
פרטים אישיים

שם: וולדימיר
שם משפחה: בודיאנסקי
ת.ז.: 317992741
מצב משפחתי: נשוי
ת.לידה: 23.06.1980
ארץ לידה: אוקראינה
ת.עלייה: 28.08.1996
מען: שדרות בן-גוריון 336\78 (מעונות סטודנטים ג')
טל: 4535235-052
דואר אלקטרוני: bodiansk@bgu.ac.il

השכלה

2002-: B.A. בפוליטיקה וממשל: התמחות ביחסים בינלאומיים.
B.A. בספרויות זרות ובלשנות: מסלול בלשנות.
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
2001-2002: מכינה קדם אקדמאית למדעי רוח וחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
1996-1998: תלמיד בתכנית נעל"ה (נוער עולה לפני הורים)
תיכון "משגב", מושבת אמנויות, מצפה רמון, ישראל
תעודת בגרות מלאה
1986-1996: שקולה מס' 58 , לבוב, אוקראינה.
תעודת סיום 10 שנות לימוד

תעסוקה

2003-2004: אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
תפקיד: רכז הסברה וקשרי חוץ
2002-2003: מחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מחקר בנושא "מפלגות פוליטיות, אינטרנט ובחירות בישראל"
תפקיד: עוזר מחקר.
כישורים ופעילויות

קהילת סטודנטים עולים בישראל: מייסד ונשיא.
פרום סטודנטים "אירופה": קו-מייסד וראש מדור מעכב ומחקר.

מועצת הסטודנטים: חבר מועצת הסטודנטים ונציג מחלקה לספרויות זרות ובלשנות (תשס"ד)

תקשורת דיגיטלית: יושב ראש ועדת אינטרנט במועצת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון (תשס"ד)

ארגון כנסים: כנס אגודת הסטודנטים הראשון בנושא "סטודנטים מתנדבים למען החברה", ינואר 2004: יושב ראש וראש הועדה המארגנת.

פרסים

Certificate of Completion
The European Spring Institute on on Future of Europe: Lobbying in Brussels
Prague, Czech Republic, March 13-20, 2004
שירות צבאי

ת.גיוס: 28.02.1999
ת.שיחרור: 16.07.2001
סיבת שחרור: תום שירות חובה
מ.אישי: 5485558
תפקיד: עובד מנהלה
דרגה: סמל
שפות

אוקראינית: שפת אם
עברת: ברמה של שפת אם
רוסית: ברמה של שפת אם
אנגלית: ברמה של שפת אם
איטלקית: חלקית
פולנית: חלקית
לטינית: חלקית

ידע במחשבים

Power Point ,Word, Excell
יסודות תפקידה של מועצת הסטודנטים בפרספקטיבה אישית
1. היחס של מועצת הסטודנטים כלפי פעילותו של ועד המנהל חייב להיות מוגדר על ידי יסודות של
חוקיות מוחלטת חד-משמעית.
2. חברי מועצת הסתודנטים וועדות השונות שלה חייבים לאתר ולהצביע על כוונות, פעילויות ומעשים
בלתי-חוקיים של ועד המנהל וסוכניו.
3. חברי מועצת הסטודנטים חייבים לשמור ולהגן על סמכויות וערכים של אגודת הסטודנטים ללא פחד
מהשלחות.
4. בהגנה על אבני יסוד ערכיים של אגודת הסטודנטים וקידום דרישות חיוניות (אפילו) מינימליות
לשינויים חברי מועצת הסטודנטים חייבים להיות עמידים, בלתי-מתחמקים ונחושים בדעתם.
5. חברי מועצת הסטודנטים חייבים לעמוד על ביצוע רפורמות כאשר:
א) הרפורמה המועצת בהכרח חייבת לספק צרכים של הסטודנטים
ב) לפני ביצוע רפורמה כלשהי חברי מועצת הסטודנטים חייבים לשקול את המציאות ביחס
ליכולת להגיע להצלחה בפועל.
6. כדי להגיע אל יעדים ומטרות חברי מועצת הסטודנטים חייבים להשתמש ב:
א) סמכויות תקציביות של המועצה בצורה שקולה.
ב) סמכות ושיקול דעת בקביעת סדר העדיפויות.
7. חברי מועצת הסטודנטים אינם צריכים להיסתפק רק בביקורת הצעות ועד המנהל, אלא גם חייבים
להישתמש בסמכויותיהם וזכויותיהם לשיפור ההצעה.
8. בעזרת היוזמה שכזו, חברי מועצת הסטודנטים יצרו בסיס יציב הן לשיתוף הפעולה ולייעול בתוך
המערכת, והן להבעת אימון, לשביעות רצון ולתמיכה בקרב הסטודנטים.
יסודות תפקידו של יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל כנגזרת מתפקיד המועצה

1. יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל יהיו נאמנים לחוק, לערכים המקצועיים ולזכות חברי אגודת
הסטודנטים לדעת הן בביצוע עבודה השוטפת והן במתן שירותים מיקצועיים המכווונים אך ורק לטובת
סטודנט הלומד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

2. יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל יפעלו ביושר, בהגינות וללא מורא.

3. לא יפרסמו, לא יפיצו ולא יעמידו לרשות הסטודנטים יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל דבר
שאינו אמת, אינו מדוייק או מטעה.

4. לא יימנעו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל מלפרסם, להפיץ או להעמיד לרשות הסטודנטים
מידע שקיים ענין ציבורי-סטודנטיאלי בפרסומו, לרבות בשל לחצים פוליטיים, כלכליים או אחרים וכן
בשל חרם או איום בחרם מתפקיד, מחברות באגודת הסטודנטים או מהאוניברסיטה.

5. לפני ביצוע פרויקט, עבודה או מתן שירות כלשהו, יבדקו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל כי
לא נוגד חוק שום שלב ביצוע העבודה.

א. דחיפות הביצוע לא תפטור מבדיקת חוקיות העשייה (כגון: פרויקט, עבודה, מתן שירותים) כאמור.
ב. העובדה כי העשייה התבצעה בעבר לא תפטור את הבא להסתמך עליה בביצוע מבדיקת חוקיות
העשייה.

6. לא יעשו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד שימוש לרעה במעמדם, בתפקידם או בכוחם לבצע או
להימנע מלבצע.

7. ניגוד ענינים:

א. לא יעמידו עצמם יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל במצב בו קיים חשש לניגוד ענינים בין
חובותיהם כבעלי תפקידים באגודת הסטודנטים לבין כל אינטרס אחר.
ב. יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל יפרסמו אחת לשלושה גילוי נאות של האינטרסים
העיסקיים, הפוליטיים, הכלכליים והאקדמיים המהותיים שיש להם בתחום תפקידם באגודת
הסטודנטים ומחוצה לו.
ג. היה ליושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל אינטרס מהותי כלשהו- בתחום תפקידם באגודת
הסטודנטים או מחוצה לו- בנושא של ביצוע עבודה או פרויקט מסויים, יודיע בצמוד להצעה לביצוע
גילוי נאות של האינטרס שלו.

8. לא יבקשו ולא יקבלו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל טובת הנאה בקשר לענין הכרוך
בעבודתם המקצועית זולת העמותה בה הם מועסקים.

9. לא יונחו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל במילוי תפקידם על ידי כל גורם חיצוני שאינו גלוי
ובמיוחד לא על ידי גופים שלטוניים, כלכליים ופוליטיים.

10. לא ישתמשו יושב ראש ועד המנהל וחברי ועד המנהל לשם השגת מטרות ויעדים, לשם ביצוע עבודות
ופרויקטים ולשם מתן שירותים באמצעים פסולים שיש בהם קלון לתפקידם המקצועי ובכלל זה
אלימות, סחיטה, איום, פיתוי, חדירה שלא כדין לרשות הפרט, הפליה לפי מוצא, מין, גזע ודת וכל
אמצעי אחר העלול, בנסיבות הענין, לפגוע באמון הסטודנטיאלי והציבורי בעבודה האגודאית.
שנה כרכז הסברה וקשרי חוץ של אגודת הסטודנטים בשנת לימודים תשס"ד- מה הספקתי לעשות?

1. ניהול תקין של משרד הסברה וקשרי חוץ.

התקבלתי לתפקיד רכז הסברה וקשרי חוץ בשלהי חודש יוני 2003. בנוסף לבניית תכניות עבודה, במהלך חודש הראשון בעבודה חקרתי תחומי פעילות של המשרד ויחסי עבודה בין משרדים ומדורים אחרים באגודה לבין משרדי. להלן הסקירה ה"שטחית".

(נלקח מדו"ח פעילות משרד הסברה לחודש יולי 2003):

" פעילות משרד הסברה בשנים קודמות

פעילות משרד הסברה בשנים קודמות לא נעשתה בהיקף מלא, ברמת המקצועיות הנדרשת וברמת אחריות בינונית. תמונת מצב שזו מצטיירת מדו"חות ביקורת.

1. לפי הנתונים של סקר שביעות רצון מפעילות האגודה אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 8/1997-11/1997 ניתן לראות כי שביעות רצון מפעילות משרד הסברה, בקרב הסטודנטים, הוא 3.2 בממוצע (סולם מדידה מ-1: מאוד לא מרוצה עד 5: מרוצה מאוד) ולהסיק כי משרד הסברה לא תיפקד בהיקף מלא וברמת מקצועיות נדרשת . כלומר, בתקופה זו משרד הסברה לא הצליח לעבוד באופן יעיל ולספק הן צרכי הסטודנטים הזקוקים למידע והן צרכי האגודה הפועלת למען סטודנטים.
2. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 12/1997-3/1998 ניתן לראות כי קיים עומס עבודה וחוסר כוח אדם. עובדה זו מצביע על ירידה באיכות פעילותו של משרד הסברה. כלומר, המסקנה היא אם אין מספיק זמן וקיים לחץ,וישנם עומס עבודה וחוסר כוח אדם אזי מספר פרויקטים נהפכים להיות "מוזנחים", מרגינליים, או מטופלים עם תשומת לב מעטה ומתן חשיבות ברמה נמוכה. בנוסף לכך, ניתן להסיק כי אם מתקיימים כל התנאים לעיל אך ורק פרויקטים "גדולים" וחשובים זוכים למלאו היחס. לכן פעילותו של משרד הסברה נפגעה.
3. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת מסכם לשנת 1998 ניתן לראות כי "מרבית העבודה במרוד הסברה מתבצעת במהלך שנת הלמודים" וכי "בתקופת הקיץ ישנה ירידה בפעילות וזאת עקב העובדה כי קיץ מוקדש לתכנון שנתי ולא לפעילות הסברתית לציבור הסטודנטים".
איני מסכים עם האמור בדו"ח באופן מלא. להערכתי, תקופת הקיץ אמורה להיות אחת התקופות החשובות בפעילות משרד הסברה ולא אמורה להיות ירידה בהיקף העבודה. תקופה זו היא לא רק תקופת תכנון אלא תקופה בה מפתחים ערוצים חדשים לפעילות עתידית, מחזקים קשרי חוץ, בונים תשתית לפרויקטים חדשים, מגוונים שירותי האגודה ועוד.
עצם העובדה כי הייתה קיימת ירידה בפעילות משרד הסברה מצביע על הזנחת מטרות יסוד של המשרד שהם קומוניקציה, אינפורמציה ומשא-ומתן.
4. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 4/2002-6/2002 ניתן לראות כי העבודה השוטפת לא נוהלה באופן מקצועי. ליתר דיוק, לא הוגשה תכנית הסברה שנתית לוועד האגודה, לא הוגדרו מטרות הסברה והיעדים.
5. לפי הנתונים אשר נמצאים בדו"ח ביקורת לחודשים 12/2002-3/2003 ניתן לראות הדגשה חוזרת על פעילות משרד הסברה אשר הייתה בעלת רמה מקצועית נמוכה ויעילות מעטה: "למרות הפעילות הענפה, שפע האירועים ופעילויות שמספקת האגודה לציבור הסטודנטים תדמיתה של אגודה לוקה בחסר".
6. לפי המצב במשרד שאותו קיבלתי בעת כניסתי לתפקיד, אני יכול לומר ברמת הביטחון של 99% כי משרד לא נוהל במקצועיות זמן רב למדי. למסקנה זו הגעתי ממצב ערבוביה במסמכים בפרט, ומאי-סדר במשרד בכלל. הוסיפה למסקנה גם עובדה כי לא קיימים דו"חות חודשיים על פעילות המשרד לשנת 2003 בכלל.
לסיכום, צדקה ועדת ביקורת לפחות בנקודה אחת: משרד הסברה לא תפקד כפי שהוא אמור היה. לדעתי, על מספר דברים יש להשתנות באופן מיידי. ראשית כל, יחס אנשי משרד הסברה כלפי עבודתם. כלומר, בראש ובראשונה יש למלא תפקיד באחריות, מקצועיות ומתן ערך לעבודה הן בפעילות ההסברתית והן בעבודה עם ניירת שוטפת.שנית,שיטה ואופן העבודה. כלומר, יש לפתח דרכים חדשות לגיוון ערוצי הסברה כדי להקל על אנשי המשרד להשיג יעדים ומטרות יסוד של משרד הסברה. שלישית, היחס של הועד כלפי משרד הסברה. כלומר, לחזק שיתוף פעולה פנימי לצורך ביצוע עבודות שיווק, הסברה וקשרי חוץ באופן מקצועי ביותר."

כיום, אני גאה לומר, משרד הסברה מנוהל באחריות, מקצועיות ומתן ערך לעבודה הן בפעילות ההסברתית והן בעבודת תיוק. גוונו ערוצי תקשורת, דבר הכרחי לא רק להסברה,אלא גם לכל התחומים בהם עוסקת אגודת הסטודנטים.
צר לי להגיד, אך יחס כלפי משרד הסברה השתנה מעט. למרות שישנה הרגשה של חשיבות המשרד באוויר, אינני מרגיש שיתוף פעולה מלא.

אני מבטיח כי לא ירגיש אף עובד המועסק באחד מן המדורים או משרדים של העמותה בדידות ונתק מהצוות הנקרא בגאווה- אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב!!!
2. נבנה אתר אינטרנט.

במהלך חודש אוגוסט נכתבה תכנית עבודה עם תאריכי ייעד, תכנית שעות עבודה של גרפיקאי ומתכנת אשר שימשו נקודות בקרה על כל פעילות ועדת אינטרנט. צוות הבונה את האתר התחיל באופן מידי לבצע
עבודה הנדרשת. כלומר, בניית דפים אינפורמטיביים, דפים שיווקיים, תכנות ופיתוח, עבודות גרפיקה ועוד.
במהלך חודש ספטמבר בוצעו עבודות גראפיקה,תכנות והקלדת תכנים התחלתיים בהתאם לתכנית עבודה עם תאריכי ייעד של וועדת האינטרנט. צוות הבונה את האתר המשיך לבצע בניית דפים אינפורמטיביים, דפים שיווקיים, תכנות ופיתוח, עבודות גרפיקה, איסוף מידע ועיבוד תכנים.

3. הוקמו פרויקטים חדשים בתחום מעורבות חברתית (כגון: "נרקיסים", "משאלה", "סטודנטים למען
ניצולי שואה").

4. נבנתה תשתית לשיתוף פעולה עם מחלקות אקדמיות וחלק מגורמים חיצוניים (כגון: עיריית באר שבע,
מחוז דרום של משטרת ישראל, "תגלית", קרו "פולברייט", מרכז רפואי לבריאות הנפש, עמותת "יש",
מנהל הסטודנטים, סוכנות היהודית, ועוד).

5. ב-יום שני ה-19.01.2004-יתקיים כנס אגודת הסטודנטים הראשון.
יעדים ומטרות עיקריות
תחום הרווחה

1. מלגות לסטודנטים מטעם האגודה
בתכנית הסברה לשנת 2003 הצעתי לכונן צלגות מטעם אגודת הסטודנטים, דבר חסר תקדים בהיסטוריה של האגודה. להלן ההצעה כפי שהיא מופיע בתכנית:
" מלגה מטעם האגודה
מטרה: הענקת עזרה כלכלית לסטודנטים הנזקקים מעמד סוציו-כלכלי נמוך הלומדים באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב והינם חברי האגודה.
קהל יעד: סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון והינם חברי אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב.
מלגה תינתן לסטודנטים אשר עומדים בקריטריונים של מעמד סוציו-כלכלי נמוך תמורת התנדבות באגודה (למשל 20 שעות התנדבות).
בסוף התנדבות תינתן תעודת הערכה על תרומת סטודנט/ית לאגודה.
יש לבדוק אפשרות גיוס כספים עד לתחילת שנת לימודים תשס"ד די לאפשר מתן מלגה בשנה זו.
גודל המלגה תלוי בסכום המגויס.
חלוקת אחריות:
א. גיוס כספים:
א.א. תרומות --- רכזת חבר נאמנים (יש לבדוק האם אפשר לקבל תרומות מגורמים הלא קשורים
לחבר הנאמנים של האוניברסיטה)
א.ב. תקציב---- רמ"ד כספים.
ב. פרסום ושיווק--- הסברה
ג. ועדת מלגות המורכבת מיו"ר האגודה, רמ"ד אקדמים, רכז הסברה וחבר וועדת ביקורת אחראית על קביעת קריטריונים, קביעת מסמכים, אישורים וטפסים הנדרשים ועל בחירת הזוכים במלגה
ד. משרד המקבל מתנדב/ת יהי אחראי על המתנדב/ת ועל העברת טפסים עם כמות שעות והסבר פעילות אשר בוצע ע"י מתנדב/ת.
ה. העברת כספים לחשבון הזוכה--- משרד כספים"

ועד אגודה קיבל את ההצעה בברכה והיה אמור למנות פרויקטור מלגות במקום להתחבר ולנסות למצוא
פתרון לסוגיית גיוס הכספים מועצת הסטודנטים מנעה מועד למנות פרויקטור. התוצאה-עד היום אין שום התקדמות בנושא.

2. בניית גן לילדי סטודנטים נשוים בשטח הקמפוס.
3. הורדת שכר לימוד באוניברסיטת בן-גוריון ללא התערבות של התאחדות הסטודנטים בישראל.
4. הורדת מחירים במנזות וקפיטריות שבשטח הקמפוס.
5. כינונו של שירות השכרת אופניים לסטודנט במחיר מינימלי.
6. פסטיבלי מאכל וטעם.
7. ירידי תעסוקה לסטודנטים.
8. הכנת חוברת הנחות לסטודנט בבתי עסק מקומיים וברשתות ארציות ובינלאומיות.
9. חוברת מידע בנושא דיור בבאר-שבע שתכלול איפיון שכונות ורחובות, מחירי ארנונה, הערכה למחירי דירות להשכרה וכל הפרטים הרלוונטיים לנושא.
10. בניית בית דפוס בשטח הקמפוס אשר יעשה צילום ומכירת חוברות במחיר זול יותר מאשר בבתי דפוס
הצמודים לקמפוס.

תחום האקדמי

1. אופטימיזציה של תנאי לימוד במחלקות השונות תוך התערבות שקולה ושיתוף פעולה עם ראשי
המחלקות וועדות הוראה בשינוי תכניות לימוד.
להערכתי, ההתערבות שלנו, בתור אגודת הסטודנטים חייבת להיות שקולה.
בשלב ראשוני, אני התחלתי לעבוד מול מחלקה לספרויות זרות ולשנות. ביום שני, 12.01.2004 אני אמור להפגש עם ראש מחלקה ולבדוק דרכים לשיתוף פעולה והתקדמות בנושא.

2. שיפור רמת ההוראה:
א. תוך יישום סקרי הוראה
ב. תוך מעכב וביקורת על מרצים ומתרגלים אשר ייעשה על ידי מדור אקדמים, ועדת אקדמים של
מועצת הסטודנטים, וועדי
כיתות של מחלקות השונות.

אנחנו צריכים לפעול במשותף יחד עם פרופ' ערן שר כדי להגיע להישגים משמעותיי
3. הטבות אקדמיות לסטודנטים המשרתים במילואים:
יישום מלא, עד הסעיף האחרון, של "אמנת סטודנטים המשרתים במילואים". מצב שבו נמצאים סטודנטים המשרתים במילואים עומד מתחת לאמות מידה של כל ביקורת. ההטבות שהם מקבלים אינן
מספקות את צרכיהם.

4. הגבלת תקופת השאלה של ספרים למרצים ומתרגלים מספריית ארן.
על סמך תלונות מסטודנטים אשר קיבלתי בתקופה אחרונה אני סביר להניח כי מרצים ומתרגלים
מקבלים הטבות מסוימות בהשאלת ספרים מספריית ארן.
כדי להיות בטוח, יש צורך להיווכח בנכונות התלונות, ובמידה וכן הן נכונות לנקוט בהליכים להסרת
פריווילגיות ממרצים ומתרגלים.

5. סוגית דיני משמעת.
דני משמעת הם דבר נפוץ באוניברסיטה שלנו. רבים מהסטודנטים נפגעים מכך שאנו לא מגנים אליהם
כראוי.
תחום התרבות ומעורבות חברתית

1. הכרה בריבוי תרבויות בקרב הסטודנטים הלומדים בקמפוס.
אנחנו לא יכולים להתעלם יותר מהעובדה כי קיים בקמפוס ריבוי תרבויות וחייבים להכיר בה.
כאגודת הסטודנטים, אנחנו חייבים לייצג כלל הסטודנטים בקמפוס ולדאוג לכל פלחי אוכלוסיית היעד של שירותינו.

הכרה בעובדה זו תפתח אופקים חדשים בכל התחומים ותעזור לאחד את כלל הסטודנטים לאגודה אמיתית, חזקה ויציבה.

2. אירועי תרבות משותפים

3. פיתוח מועדון לילה סינגל גרין (ג'וי לשעבר)

4. הטמעה בקידום פרויקטים הקיימים ויוזמה בפיתוח פרויקטים נוספים.

5. הוזלת מחירים לאירועי תרבות (כגון: יום הסטודנט, מפעי פתיחת סמסטרים)
בנוסף להוזלת מחירים, ארגון אירועי תרבות בלתי שיגרתיים לפחות אחת לחודש!!!

6. רדיו אגודת הסטודנטים
כבר שנים רבות אגודת הסטודנטים מנסה להפעיל רדיו האגודה, אך להצלחות רבות לא הגענו.
יש צורך לעשות רוויזיה בגישה אל הנושא ולבדוק דרכים אחרות להצלחה (כגון, עבודה מול גורם
מיקצועי במתן ייעוץ והכוונה).
ייעול

1. בניית חוברת נהלים כללית וכוללת.
חוברת נהלים זו תגדיר באופן ברור דרכי הפעילות, מהלכי ביצוע עבודה ויחסי גומלין בין מדורים ומשרדים של ועד המנהל של ועד המנהל לבין מועצת הסטודנטים וועדת ביקורת (בתוך המערכת), והן בין האגודה לגורמים חיצוניים.
אני מציע נוהל פותח את החוברת. להלן הנוהל המוצע:
ראה עמוד הבא
הצעה לנוהל:

עדכון מס': מספר הנוהל: 1.0 שם הנוהל: עדכון נהלי עבודה
מתוך: דף מס': תאריך עדכון: תאריך נוהל קודם:

מטרת הנוהל:
נוהל זה בא לתעד בכתובים את אופן השינויים בנוהלים, הגורמים האחראים על הגשת הבקשה לשינוי נוהל, בחינת העדכון, אישורו וביצועו בפועל.

כללי:
נהלי עבודה של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון מהווים כלי ליצירת שפה משותפת בין המדורים וגורמים המשתתפים בעבודה השוטפת והינם בסיס לשינויים ועדכונים בהתאם להתפתחויות שחלות במשך הזמן באופי הפעילות באגודה.
כל נוהל מהווה יחידה אצמעית הקשורה לנהלים אחרים ומשפיע עליהם או מושפעת מהם. עדכון הנהלים הינו תהליך בו נדרש לבחון השפעות אפשריות על פעילויות בהתאם לנהלים אחרים, לאשר את השינוי ולאשר את שינוי תהליכי העבודה והדיווח אשר יחולו לאור השינויים.
נוהל זה מתעד את אופן השינוי או תוספת לנוהל הקיים.

גורמים משתתפים:

· מזכירות מועצת הסטודנטים
· לשכת יו"ר אגודת הסטודנטים
· מדור אקדמים
· משרד הסברה וקשרי חוץ
· מדור תרבות
· מדור כספים
· מדור תפעול
· ועדת ביקורת

פרוט הנוהל- שיטה:

1. נהלי אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון המופיעים בחוברת זו, הינם נהלי הפעלה הבסיסיים
של ביצוע עבודה השוטפת וקידום סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון חברי האגודה.

2. נוהל זה מתעד את אופן שינוי נוהלי העבודה הקיימים ומאושרים כיום.

3. הגורמים הרשאים להגיש בקשה לעדכון נוהלי עבודה:

א. יו"ר מועצת הסטודנטים
ב. יו"ר ועד האגודה
ג. רמ"ד אקדמים
ד. אחראי הסברה וקשרי חוץ
ה. רמ"ד כספים
ו. רמ"ד תפעול
ז. יו"ר ועדת ביקורת
עדכון מס': מספר הנוהל: 1.0 שם הנוהל: עדכון נהלי עבודה
מתוך: דף מס': תאריך עדכון: תאריך נוהל קודם:
המעוניין להגיש בקשה לעדכון/ תוספת נוהל, יכול לעשות זאת, באמצעות נציג הגורם עליו הוא משתייך, ובכפוף לנוהל זה.

1. הגורמים המורשים להגשת הבקשה יעבירו את הדרישה ליו"ר אגודת הסטודנטים- רצ"ב טופס מס' 1.1.

2. בחינת השינוי המוצע ואישורו או אי אישורו בהתאם לצרכי המערכת, ייעשה ע"י ועד המנהל של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון. הועד רשאי (אך לא חייב) לשתף בקבלת ההחלטה כל גורם שיראה רלוונטי לנושא ולהודיע על החלטה הסופית תוך חודש ימים מיום קבלת הבקשה.

3. לאחר אישור הבקשה, יעובר המסמך הרלוונטי עם הערות שעלו בועד המנהל לועדת ביקורת לצורך בדיקה ויישום השינוי בנוהל הספציפי- על ידי התאמת פורמט של שינוי לנוהל הרלוונטי וזאת תוך שבועיים ממועד קבלת השינוי המאושר.

4. לאחר התאמה ואישורו הסופי של השינוי המעודכן, יופץ על ידי מזכירות האגודה מסמך הכולל את השינוי (יכול להיות נוהל שלם או קטע תתוכו), כאשר כל מדור וכל משרד יחליפו את הנייר הקיים בנייר החדש- באחריות רמ"דים ומנהלי משרדים.

5. העדכון ימוספר בסדר רץ, כאשר:

א. שינוי מהותי של נוהל—הנוהל יקודם במספר אחד שלם (לדוגמא מ-1 ל-2)

ב. שינוי לא מהותי/ שינוי פסקה/ הוספת סעיף לנוהל—הנוהל יקודם בעשירית (לדוגמא מ-1.2 ל-1.3, כאשר הנוהל הנוכחי הינו 1.0)

6. הנוהל הישן או העמוד המוחלף מתוך נוהל מסוים בחוברת במדורים ובמשרדים יועברו לארכיון לתיק נהלים ישנים.

7. תאריך העדכון יהיה תמיד התאריך האחרון בו הוחלף או שונה הנוהל.

8. אישורי ועד המנהל וועדת ביקורת לשינויים בכל נוהל יתועדו בקלסר ייעודי של שינויי נהלים במזכירות האגודה.
סוף נוהל
נספחים:

טופס 1.1- בקשה לשינוי נוהל
טופס 1.2- בקשה לשינוי נוהל (אישור)

--------------------------
2. הסדרת עבודה עם גורמים חיצוניים

כדי שהפרויקטים השונים יבוצעו כראוי יש צורך רב להסדיר את דרכי שיתוף הפעולה בין אגודת הסטודנטים לבין גופים חיצוניים לה. מהלך זה יאפשר לנו לבצע פעילויות ברמת יעילות רבה יותר תוך קביעת סדר עדיפויות ברור ו"סינון" פרויקטים "שוליים" בהתאם לאמות מידה המוצעות בנוהל להלן:

נוהל עבודה עם גורמי חוץ

הצעה לנוהל ביצוע פעולות משותפות עם גורמי חוץ

רקע כללי
פעולות אגודת הסטודנטים מתקיימות עבור סטודנטים של אוניברסיטת בן-זוריון בנגב. על מנת להגיע לקהל זה ולקדם את המטרות והיעדים של אגודת הסטודנטים מתקיימות פעולות בשיתוף גורמי חוץ שונים. כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואזוריות, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מתנ"סים, ארגונים ממלכתיים, מוסדות ציבור וארגונים וולנטריים שונים. הפעולות המשותפות הן פעולות המתקיימות ע"י שיתוף פעולה מלא בין האגודה לארגון השותף. יש פעולות שבהן קיימת חלוקה תקציבית של הוצאות הפעולה בין הארגון והאגודה ויש פעולות שבהן תקציב הפעולה המלא ע"ח הארגון השותף.
תיאור הליך ביצוע פעולות משותפות עם גורמי חוץ
א. בראשית חודש ספטמבר בכל שנה תפורסם בעיתונות המודעה: "הזמנה לשיתוף פעולה". המודעה תפורסם בשני עיתונים לפחות. המודעה מזמינה מוסדות וארגונים שונים להודיע על רצונם לבצע פעולות משותפות עם האגודה. המודעה האמורה ונוהל זה יפורסמו באתר האינטרנט של האגודה ויהיו נגישים לכל מבקש.

ב. ארגונים המעוניינים יפנו למשרד הסברה של האגודה ויקבלו מידע מפורט על האגודה, תחומי פעולתה והנוהל לביצוע פעולות משותפות כמפורט במסמך זה.

ג. לפי הצורך, יתכנסו ועדות מקצועיות לדיון בהצעות לפעולות משותפות. חברי הועדה: רמ"ד תרבות, רמ"ד כספים ורמ"ד הסברה.

ד. אם הפאולה אינה עומדת בקריטריונים, תינתן תשובה שלילית לארגון. אם הפעולה עומדת בקריטריונים והועדה המקצועית מחליטה לבצע את הפעולה באמצאים העומדים לרשותה- תינתן תשובה חיובית לארגון ותחל היערכות לתכנון משותף של הפעולה. אם הועדה המקצועית אינה יכולה להחליט האם לבצע את הפעולות באמצעים העומדים לרשותה הנושא יועבר לדיון בועדה מקצועית מורחבת. חברי הועדה המקצועית המוחבת: יו"ר האגודה, רמ"ד הסברה, רמ"ד כספים, רמ"ד תרבות, רמ"ד אקדמים וחבר ועדת ביקורת.

ה. תינתן עדיפות להצעות שיידונו לפני תחילת שנת לימודים ויכללו בתכנית עבודה שנתית של האגודה.

פרסום מודעה בעיתונות

הזמנה לשיתוף פעולה
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גגוריון בנגב מזמינה מזמינה מוסדות הציבור, רשויות מוניציפליות או ארגונים המעוניינים לבצע פעולות ביתוף עם האגודה בנושאים הנמצאים במוקד העשייה של האגודה בשנת ...200 (תשס...-תשס...) כמפורט להלן:

1) _________
2)__________
3)__________

אגודת הסטודנטים מקיים פעולות מגוונות כגון: הפקת פרסןמים, תערוכות, סרטים, יורים, טכסים, אירועים, כנסים, קורסים, ימי עיון, הרצאות, ערבי דיון ושיח, חוגים...
לקבלת מידע ופרטים נוספים, נא לפנות בכתב, לפקס: 08000000 או לכתובת:
לכבוד רמ"ד הסברה מר/גב' ...
אגודת הסטודנטים
אוניברסיטת בן-גוריון
רח'
ת.ד.
באר-שבע.

הערות:
א. מובהר באזת כי אגודת הסטודנטים אינה מעבירה כספיםמ לגורם השותף או לכל גורם אחר.

ב. למען הסר ספק, מודגש בזה, כי אין בפרסום מודעה זו מטעם אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב יותר מאשר הזמנה לשיתוף פעולה. אין בפרסום זה כדי לחייב את אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקיים פעילויות כלשהן בשיתוף עם ארגונים שייענו למודעה זו.

ג. תינתן עדיפות לפניות שיגיעו למשרד הסברה של אגודת הסטודנטים עד 15 באוקטובר שנה זו.
נוהל פנייה לביצוע פעולות משותפות עם אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מוסד המבקש לקיים פעולה בשיתוף אגודת הסטודנטים מוזמן להפנות את הצעתו לאגודה עפ"י הכללים ועקרונות שיפורטו להלן:

הליך הפנייה:
א. המוסד המבקש יפנה את הצעתו למשרד הסברה של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון.
א.א. ועדה מקצועית תדון בהצעות ותשיב לפונים.
א.ב. פעולות משותפות שיבועו הם אלה שיעמדו בקרטריונים ויאושרו ע"י הועדה.

הערה: תינתן עדיפות בביצוע להצעות שהוגשו למשרד ההסברה עד 15 באוקטובר בשנה זו.
יתקיימו דיונים תקופתיים גם בהצעות שיתקבלו במהלך השנה בכפוף לתכנית העבודה
של האגודה ועפ"י האמצעים שיעמדו לרשותם.
כללים ועקרונות

פעולות אגודת הסטודנטים מתקיימות עבור סטודנטים של אוניברסיטת בן-זוריון בנגב. על מנת להגיע לקהל זה ולקדם את המטרות והיעדים של אגודת הסטודנטים מתקיימות פעולות בשיתוף גורמי חוץ שונים. כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ואזוריות, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מתנ"סים, ארגונים ממלכתיים, מוסדות ציבור וארגונים וולנטריים שונים.
ניתן לבקש את שיתוף אגודת הסטודנטים ע"י אחת האפשרויות להלן:

א. אגודת הסטודנטים תעמיד את שירותיה המקצועיים לטובת הפעולה המבוקשת של המוסד פונה (מימון הפעולה ע"י המוסד הפונה).

ב. אגות הסטודנטים תבצע את הפעולה בשיתוף הגורם הפונה (כולל השתתפות חלקית של האגודה בהוצות ביצוע פעולה).

תנאים עקרוניים (מצטברים) לקיום הפעילויות:

א. הפעילות תואמת את היעדים והמטרות של האגודה כפי שהוגדרו במסמך זה.
ב. הפעילות אינה נוגדת את תקנון האוניברסיטה לשום פנים ואופן.
ג. אגודת הסטודנטים מבצעת את הפעילות עפ"י חוק.
כללים עקרוניים לקיום פעילות משותפת:
א. פעולה תוגדר כמשותפת במקרה שמלבד אגודת הסטונטים משתתף בה גורם חוץ אחד או יותר ובתנאי כי הוגדרה בכתב ע"י שני הגופים כמשותפת. תוך פירוט כל תנאי השיתוף כגון: חלוקת אחריות בין
הופם בביצוע הפעולה המשותפ, חלוקה תקציבית בניהם וכו'.

ב. חלוקת האחריות בין כל הגופים תהיה ברורה ומוסקת בכתב ומראש.

ג. אופן הפנייה לאגודת הסטודנטים יבוצע עפ"י הנהלים המפורטים במסמך זה

ד. בכל סוגי הפעילות המשותפת אגודה אינה מעבירה כספים לגורם השותף בפעולה אלא מבצעת רכישה ישירה של שירותים מספקים או לחליפין תורמת את חלקה בביצוע עבודה מקצועית שוות כסף (עפ"י
הסיכום המוקדם בין הגופים בשלב התכנון).

ה. השותפות עם גורמי חוץ היא אך ורק לצורך ביצוע הפעולה המסוימת שהוסכם עליה בכתב ומראש בין
אגודת הסטודנטים לגוף השותף.

ו. בפעולה המתקיימת במימון מלא של המוסד הפונה- עלויות הפעולה ישולמו על ידו לאגודת הסטודנטים על פי הנחיות של מדור כספים של האגודה ולפי התקנות המקובלות בחוק.

ח. אגודת הסטודנטים תהיה מחויבת להשתתף רק בפעולות שהפניה בעניינם נעשתה עפ"י הנהלים
המפורטים במסמך זה, שאושרו בועדה מקצועית של אגודת הסטודנטים ומופיעים בתכנית העבודה
של האגודה.
אופן הפניה לשיתוף אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון

הגורם היוזם יפנה בכתב למשר הסברה של אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בבקשה לקבלת טופסי פניה ויציין בהם כדלקמן:

א. פרטים מזהים מפורטים של הגוף כולל פרטי מנכ"ל כתובות ופרטים רלוונטיים אחרים.
ב. תחום העיסוק העיקרי של הגוף.
ג. נושא הפעולה (כנס, אירוע, מסע הסברה וכו').
ד. מועד הפעולה.
ה. מטרותיה של הפעולה.
ו. התכנית
ח. אמצעים ועזרים לוגיסטיים הנחוצים לקיום הפעולה.
ט. קהל היעד.
י. גורמים השותפים בפעולה וחלוקת האחריות בניהם- אם נקבעה. וכן פירוט גורמים נוספים (אם יש)
אשר שותפותם התבקשה באותה פעולה.
י"א. התקציב ומקורותיו.
י"ב. מהות השיתוף המבוקש: סיוע מקצועי בלבד; סיוע מקצועי והשתתפות במימון חלק מההוצאות.
י"ג. סיבת פנייה לגודת הסטודנטים.
י"ד. גוף המתוקצב או נתמך ע"י המדינה יחויב להצהיר בכתב כי תקצוב המדינה, או התמיכה, אינו כולל
את ביצוע הפעולה של אגודת הסטודנטים.
י"ה. יידונורק פניות העומדות בתנאים העקרוניים המחויבים בכל הפעלות כמופיע לעיל.

קריטריונים של הועדה לבחינת ההצעות לביצוע פעולות משותפות עם אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
אשמח לתגובות: יש לכם דוא"ל וטלפון שזמין 24 שעות ביממה.

שלכם,
וולדימיר בודיאנסקי
נשיא קהילת סטודנטים עולים

<{POST_SNAPBACK}>וזה ללא ספק קצה קצהו של המזלג...

#3 stimpy9

stimpy9

    משתמש

  • רשומים+
  • 1569 הודעות:

פורסם 16/12/2004 - 07:05

וזה ללא ספק קצה קצהו של המזלג...

<{POST_SNAPBACK}>

:מתגלגל: :מתגלגל: :מתגלגל:
0 משתמשים קוראים נושא זה

0 משתמשים, 0 אורחים, 0 משתמשים אנונימיים